Đóng lại
Video nhà trường
Xem nhiều nhất
TRẦN THẾ TRUNG XUẤT SẮC GIÀNH CẦU TRUYỀN HÌNH CHUNG KẾT CUỘC THI ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA NĂM THỨ 19 CHO TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
Sở GD&ĐT chỉ đạo xử lý vụ việc học sinh đánh nhau
Nghệ An đạt kết quả xuất sắc tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2018-2019
Sở GD&ĐT Nghệ An Tổng kết cuộc thi Khoa học kỷ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019
Bộ GD&ĐT chính thức công bố lịch thi THPT quốc gia năm 2019
Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng giáo viên  và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông
Nghệ An tổ chức Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật ATGT và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng iternet” năm 2018
‘Con sẽ cố hết sức, miễn đủ sức ngồi một buổi, con sẽ đến trường”
Sở GD&ĐT chúc mừng Sở Văn hóa và Thể thao, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thể thao Việt Nam
Cắt băng khánh thành Điểm trường bản Kẻo Bắc, Trường Tiểu học Na Ngoi 1, huyện Kỳ Sơn
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Văn thư lưu trữ năm 2018
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu số 8 thực hiện từ 19/3/2018

 

THø
TIÕT

10C1

(Quy)

10C2

(Dòng T)

10C3

(HµL)

10C4

(Hoµ)

10C5

(DiÖp)

10C6

(HµH)

10C7

(N.Anh)

10C8

(HiÒnA)

10C9

(HiÒnB)

10C10

(ChiÕn§)

2

1

ChCê - Quy

ChCê - Dòng T

ChCê - HµL

ChCê - Hoµ

ChCê - DiÖp

ChCê - HµH

ChCê - N.Anh

ChCê - HiÒnA

ChCê - HiÒnB

ChCê - ChiÕn§

2

Tin - L­u

Lý - Dòng

To¸n - Quy

To¸n - Dòng T

GDCD - Chung

ThÓ - Hoµ

NNg÷ - Tó

To¸n - LýT

CNghÖ - HiÒnB

Tin - Träng

3

ThÓ - Hoµ

Sö - Thanh

To¸n - Quy

CNghÖ - HiÒnA

CNghÖ - HiÒnB

Tin - Träng

NNg÷ - Tó

To¸n - LýT

NNg÷ - LiªnA

To¸n - H­¬ngB

4

NNg÷ - Tó

To¸n - Dòng T

Tin - L­u

GDCD - Chung

Ho¸ - DiÖp

Lý - Th¾ng

Ho¸ - H­¬ngH

CNghÖ - HiÒnA

NNg÷ - LiªnA

To¸n - H­¬ngB

5

GDCD - HuÕ

GDCD - Chung

Lý - HµL

NNg÷ - LiªnA

§Þa - ChiÕn§

Sö - Nhung

Lý - LiªnL

Lý - T©mL

To¸n - LýT

NNg÷ - Tó

3

1

Ho¸ - Sao

§Þa - ChiÕn§

NNg÷ - Tó

Sinh - Hái

CNghÖ - HiÒnB

V¨n - H»ngA

ThÓ - Hoµng

V¨n - ChiÕnV

V¨n - Sen

Sö - Thanh

2

NNg÷ - Tó

To¸n - Dòng T

CNghÖ - HiÒnB

Sö - Thanh

Sinh - Hái

To¸n - H­¬ngB

V¨n - H»ngA

ThÓ - Hoµng

V¨n - Sen

Ho¸ - Sao

3

CNghÖ - HiÒnB

To¸n - Dòng T

To¸n - Quy

Lý - LiªnL

Lý - T©mL

NNg÷ - QuyªnA

V¨n - H»ngA

Sinh - Hái

To¸n - LýT

V¨n - Sen

4

To¸n - Quy

Lý - Dòng

V¨n - ChiÕnV

To¸n - Dòng T

To¸n - H­¬ngB

Sinh - V.Anh

NNg÷ - Tó

NNg÷ - LiªnA

To¸n - LýT

§Þa - ChiÕn§

5

§Þa - ChiÕn§

NNg÷ - QuyªnA

V¨n - ChiÕnV

To¸n - Dòng T

NNg÷ - Tó

Sö - Nhung

To¸n - LýT

NNg÷ - LiªnA

Ho¸ - H­¬ngH

To¸n - H­¬ngB

4

1

Ho¸ - Sao

CNghÖ - HiÒnA

§Þa - ChiÕn§

ThÓ - Hoµ

Ho¸ - DiÖp

Ho¸ - HµH

NNg÷ - Tó

Tin - L­u

V¨n - Sen

Sinh - Hái

2

Sö - GiangS

Ho¸ - HµH

Ho¸ - DiÖp

§Þa - ChiÕn§

NNg÷ - Tó

CNghÖ - HiÒnA

To¸n - LýT

V¨n - ChiÕnV

V¨n - Sen

To¸n - H­¬ngB

3

V¨n - Sen

V¨n - H»ngA

ThÓ - Hoµ

NNg÷ - LiªnA

Tin - L­u

Lý - Th¾ng

To¸n - LýT

V¨n - ChiÕnV

Sinh - Hái

CNghÖ - HiÒnA

4

V¨n - Sen

V¨n - H»ngA

Sö - GiangS

Ho¸ - DiÖp

To¸n - H­¬ngB

NNg÷ - QuyªnA

Tin - L­u

§Þa - N.Anh

NNg÷ - LiªnA

NNg÷ - Tó

5

Lý - Th¾ng

NNg÷ - QuyªnA

NNg÷ - Tó

Lý - LiªnL

Sö - GiangS

To¸n - H­¬ngB

Ho¸ - H­¬ngH

NNg÷ - LiªnA

To¸n - LýT

GDCD - B×nh

5

1

ThÓ - Hoµ

Tin - Träng

Tin - L­u

Ho¸ - DiÖp

V¨n - H»ngA

§Þa - ChiÕn§

§Þa - N.Anh

V¨n - ChiÕnV

ThÓ - Hoµng

V¨n - Sen

2

Tin - L­u

Sinh - Hái

To¸n - Quy

ThÓ - Hoµ

Sö - GiangS

Ho¸ - HµH

V¨n - H»ngA

To¸n - LýT

NNg÷ - LiªnA

To¸n - H­¬ngB

3

Sinh - Hái

Sö - Thanh

To¸n - Quy

V¨n - Sen

Ho¸ - DiÖp

ThÓ - Hoµ

V¨n - H»ngA

ThÓ - Hoµng

Sö - GiangS

CNghÖ - HiÒnA

4

V¨n - Sen

To¸n - Dòng T

Ho¸ - DiÖp

Tin - L­u

To¸n - H­¬ngB

CNghÖ - HiÒnA

Lý - LiªnL

Sö - Thanh

To¸n - LýT

ThÓ - Hoµng

5

To¸n - Quy

CNghÖ - HiÒnA

V¨n - ChiÕnV

To¸n - Dòng T

Lý - T©mL

To¸n - H­¬ngB

To¸n - LýT

NNg÷ - LiªnA

§Þa - ChiÕn§

Tin - Träng

6

1

CNghÖ - HiÒnB

ThÓ - Hoµ

NNg÷ - Tó

V¨n - Sen

Tin - L­u

V¨n - H»ngA

Sinh - V.Anh

Ho¸ - DiÖp

ThÓ - Hoµng

Sö - Thanh

2

NNg÷ - Tó

Ho¸ - HµH

Ho¸ - DiÖp

V¨n - Sen

ThÓ - Hoµ

V¨n - H»ngA

CNghÖ - HiÒnB

Lý - T©mL

Lý - HµL

Ho¸ - Sao

3

To¸n - Quy

NNg÷ - QuyªnA

Sö - GiangS

Lý - LiªnL

To¸n - H­¬ngB

Lý - Th¾ng

Tin - L­u

To¸n - LýT

CNghÖ - HiÒnB

NNg÷ - Tó

4

To¸n - Quy

V¨n - H»ngA

Lý - HµL

Sö - Thanh

To¸n - H­¬ngB

Ho¸ - HµH

Sö - GiangS

To¸n - LýT

Tin - L­u

NNg÷ - Tó

5

Lý - Th¾ng

Lý - Dòng

Sinh - V.Anh

NNg÷ - LiªnA

NNg÷ - Tó

NNg÷ - QuyªnA

To¸n - LýT

GDCD - B×nh

Sö - GiangS

Lý - HµL

7

1

Ho¸ - Sao

ThÓ - Hoµ

GDCD - Chung

To¸n - Dòng T

V¨n - H»ngA

Tin - Träng

ThÓ - Hoµng

Ho¸ - DiÖp

Tin - L­u

V¨n - Sen

2

Lý - Th¾ng

To¸n - Dòng T

ThÓ - Hoµ

Ho¸ - DiÖp

V¨n - H»ngA

GDCD - Chung

Sö - GiangS

CNghÖ - HiÒnA

Lý - HµL

V¨n - Sen

3

To¸n - Quy

Tin - Träng

CNghÖ - HiÒnB

CNghÖ - HiÒnA

ThÓ - Hoµ

To¸n - H­¬ngB

GDCD - Chung

Tin - L­u

Ho¸ - H­¬ngH

Lý - HµL

4

Sö - GiangS

Ho¸ - HµH

Lý - HµL

Tin - L­u

Lý - T©mL

To¸n - H­¬ngB

CNghÖ - HiÒnB

Sö - Thanh

GDCD - B×nh

ThÓ - Hoµng

5

SHL - Quy

SHL - Dòng T

SHL - HµL

SHL - Hoµ

SHL - DiÖp

SHL - HµH

SHL - N.Anh

SHL - HiÒnA

SHL - HiÒnB

SHL - ChiÕn§

 

 

THø
TIÕT

11C1

(Sao)

11C2

(GiangT)

11C3

(Nhµn)

11C4

(H­¬ngGD)

11C5

(Quyªn§)

11C6

(Chung)

11C7

(Hái)

11C8

(An§)

11C9

(Nhung)

11C10

(QuyªnA)

2

1

ChCê - Sao

ChCê - GiangT

ChCê - Nhµn

ChCê - H­¬ngGD

ChCê - Quyªn§

ChCê - Chung

ChCê - Hái

ChCê - An§

ChCê - Nhung

ChCê - Hång

2

Lý - HµL

To¸n - GiangT

V¨n - P.Lan

GDCD - H­¬ngGD

Ho¸ - HµH

Lý - LiªnL

Sö - Nhung

V¨n - H»ngB

NNg÷ - QuyªnA

Lý - Hång

3

To¸n - TrÝ

Ho¸ - H­¬ngH

V¨n - P.Lan

ThÓ - Nh­

Lý - Th¸i

Tin - Hïng

NNg÷ - Thuû

V¨n - H»ngB

ThÓ - M¹nh

NNg÷ - QuyªnA

4

To¸n - TrÝ

Lý - Th¸i

Ho¸ - Nhµn

CNghÖ - LiªnL

ThÓ - Nh­

To¸n - H¹nh

To¸n - GiangT

To¸n - Quy

CNghÖ - Lý CN

ThÓ - M¹nh

5

NNg÷ - QuyªnA

V¨n - H»ngB

Lý - B¶n

Lý - Th¸i

GDCD - H­¬ngGD

Ho¸ - H­¬ngH

Tin - H¶o

Tin - Träng

Tin - Hïng

To¸n - H¹nh

3

1

ThÓ - M¹nh

§Þa - N.Anh

To¸n - TrÝ

Lý - Th¸i

Sinh - T©m S

ThÓ - Nh­

To¸n - GiangT

To¸n - Quy

Sö - Nhung

Sinh - T­êng

2

Lý - HµL

Ho¸ - H­¬ngH

To¸n - TrÝ

CNghÖ - LiªnL

NNg÷ - Hoa

NNg÷ - LiªnA

To¸n - GiangT

ThÓ - M¹nh

To¸n - H¹nh

NNg÷ - QuyªnA

3

Ho¸ - Sao

Sö - Nhung

§Þa - An§

§Þa - N.Anh

V¨n - ChiÕnV

Tin - Hïng

Ho¸ - H­¬ngH

Lý - Th¸i

To¸n - H¹nh

ThÓ - M¹nh

4

V¨n - P.Lan

ThÓ - Nh­

Sinh - T­êng

Ho¸ - Sao

To¸n - TrÝ

Ho¸ - H­¬ngH

ThÓ - M¹nh

V¨n - H»ngB

Lý - HµL

Lý - Hång

5

Sinh - T­êng

CNghÖ - Th¸i

CNghÖ - LiªnL

V¨n - H»ngB

To¸n - TrÝ

To¸n - H¹nh

CNghÖ - Hång

NNg÷ - Thuû

Lý - HµL

Tin - Hïng

4

1

§Þa - An§

NNg÷ - Hoa

Ho¸ - Nhµn

To¸n - GiangT

Sö - Nhung

ThÓ - Nh­

V¨n - ChiÕnV

NNg÷ - Thuû

CNghÖ - Lý CN

V¨n - H»ngA

2

V¨n - P.Lan

Ho¸ - H­¬ngH

Sö - Nhung

Ho¸ - Sao

Tin - Hïng

NNg÷ - LiªnA

Lý - LiªnL

NNg÷ - Thuû

NNg÷ - QuyªnA

V¨n - H»ngA

3

Tin - Hïng

To¸n - GiangT

ThÓ - Nh­

Tin - H¶o

CNghÖ - Hång

CNghÖ - LiªnL

NNg÷ - Thuû

Sö - Nhung

NNg÷ - QuyªnA

To¸n - H¹nh

4

Ho¸ - Sao

To¸n - GiangT

NNg÷ - Hoa

Sö - Nhung

Ho¸ - HµH

Ho¸ - H­¬ngH

Tin - H¶o

CNghÖ - Hång

Tin - Hïng

To¸n - H¹nh

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

To¸n - TrÝ

ThÓ - Nh­

NNg÷ - Hoa

Lý - Th¸i

Ho¸ - HµH

Sinh - Hái

ThÓ - M¹nh

Sinh - T­êng

Sinh - T©m S

§Þa - An§

2

Lý - HµL

V¨n - H»ngB

ThÓ - Nh­

Sinh - T©m S

Lý - Th¸i

V¨n - Hoa V

NNg÷ - Thuû

§Þa - An§

ThÓ - M¹nh

GDCD - H­¬ngGD

3

ThÓ - M¹nh

V¨n - H»ngB

GDCD - H­¬ngGD

NNg÷ - LiªnA

To¸n - TrÝ

Lý - LiªnL

V¨n - ChiÕnV

Tin - Träng

§Þa - N.Anh

To¸n - H¹nh

4

CNghÖ - HµL

Lý - Th¸i

Lý - B¶n

NNg÷ - LiªnA

NNg÷ - Hoa

To¸n - H¹nh

V¨n - ChiÕnV

ThÓ - M¹nh

V¨n - H»ngB

CNghÖ - Hång

5

CNghÖ - HµL

GDCD - H­¬ngGD

To¸n - TrÝ

Tin - H¶o

CNghÖ - Hång

To¸n - H¹nh

Lý - LiªnL

Lý - Th¸i

V¨n - H»ngB

Ho¸ - HµH

6

1

To¸n - TrÝ

CNghÖ - Th¸i

V¨n - P.Lan

Ho¸ - Sao

V¨n - ChiÕnV

V¨n - Hoa V

To¸n - GiangT

To¸n - Quy

GDCD - H­¬ngGD

Ho¸ - HµH

2

Tin - Hïng

NNg÷ - Hoa

CNghÖ - LiªnL

NNg÷ - LiªnA

V¨n - ChiÕnV

V¨n - Hoa V

To¸n - GiangT

Ho¸ - H­¬ngH

V¨n - H»ngB

NNg÷ - QuyªnA

3

Ho¸ - Sao

Tin - Hïng

To¸n - TrÝ

To¸n - GiangT

§Þa - Quyªn§

NNg÷ - LiªnA

Ho¸ - H­¬ngH

GDCD - H­¬ngGD

To¸n - H¹nh

CNghÖ - Hång

4

NNg÷ - QuyªnA

Ho¸ - H­¬ngH

Ho¸ - Nhµn

V¨n - H»ngB

Lý - Th¸i

CNghÖ - LiªnL

NNg÷ - Thuû

CNghÖ - Hång

To¸n - H¹nh

Tin - Hïng

5

GDCD - H­¬ngGD

Lý - Th¸i

Tin - Hïng

V¨n - H»ngB

To¸n - TrÝ

Lý - LiªnL

V¨n - ChiÕnV

NNg÷ - Thuû

Ho¸ - H­¬ngH

To¸n - H¹nh

7

1

V¨n - P.Lan

To¸n - GiangT

Lý - B¶n

ThÓ - Nh­

NNg÷ - Hoa

§Þa - Quyªn§

§Þa - An§

To¸n - Quy

Ho¸ - H­¬ngH

NNg÷ - QuyªnA

2

NNg÷ - QuyªnA

Tin - Hïng

NNg÷ - Hoa

Ho¸ - Sao

ThÓ - Nh­

Ho¸ - H­¬ngH

Sinh - Hái

To¸n - Quy

V¨n - H»ngB

Sö - Nhung

3

Ho¸ - Sao

NNg÷ - Hoa

Tin - Hïng

To¸n - GiangT

Ho¸ - HµH

Sö - Nhung

GDCD - H­¬ngGD

V¨n - H»ngB

NNg÷ - QuyªnA

V¨n - H»ngA

4

Sö - Nhung

Sinh - T­êng

Ho¸ - Nhµn

To¸n - GiangT

Tin - Hïng

GDCD - Chung

CNghÖ - Hång

Ho¸ - H­¬ngH

NNg÷ - QuyªnA

V¨n - H»ngA

5

SHL - Sao

SHL - GiangT

SHL - Nhµn

SHL - H­¬ngGD

SHL - Quyªn§

SHL - Chung

SHL - Hái

SHL - An§

SHL - Nhung

SHL - Hång

 

 

THø
TIÕT

12C1

(HuyÒn)

12C2

(Th¾ng)

12C3

(NguyÖt)

12C4

(T©mL)

12C5

(B¶n)

12C6

(T©m S)

12C7

(B×nh)

12C8

(Thanh)

12C9

(P.Lan)

12C10

(HuÕ)

2

1

ChCê - HuyÒn

ChCê - Th¾ng

ChCê - NguyÖt

ChCê - T©mL

ChCê - B¶n

ChCê - T©m S

ChCê - B×nh

ChCê - Thanh

ChCê - P.Lan

ChCê - HuÕ

2

GDCD - B×nh

To¸n - HuyÒn

Ho¸ - Tin

ThÓ - Nh­

CNghÖ - Lý CN

Sinh - T©m S

NNg÷ - Thuû

Sö - Thanh

CNghÖ - Th¾ng

NNg÷ - LýA

3

NNg÷ - LýA

§Þa - An§

To¸n - NguyÖt

V¨n - Hoa V

GDCD - HuÕ

Lý - T©mL

Lý - B¶n

Ho¸ - Nhµn

Ho¸ - Tin

CNghÖ - Lý CN

4

To¸n - HuyÒn

NNg÷ - Thuû

Lý - B¶n

V¨n - Hoa V

Tin - H¶o

To¸n - NguyÖt

Sö - Thanh

NNg÷ - LýA

V¨n - P.Lan

To¸n - H»ngT

5

To¸n - HuyÒn

Lý - Th¾ng

NNg÷ - Thuû

NNg÷ - LýA

Ho¸ - Tin

CNghÖ - Lý CN

To¸n - Dòng T

GDCD - B×nh

§Þa - Quyªn§

To¸n - H»ngT

3

1

Sinh - V.Anh

Ho¸ - Nhµn

§Þa - An§

To¸n - NguyÖt

Lý - B¶n

V¨n - P.Lan

V¨n - TuÊn

Lý - H¶i

ThÓ - DuyÕn

V¨n - Hoa V

2

V¨n - Hoa V

To¸n - HuyÒn

Ho¸ - Tin

NNg÷ - LýA

To¸n - H»ngT

Ho¸ - Nhµn

V¨n - TuÊn

§Þa - Huy

Tin - H¶o

Sinh - T­êng

3

NNg÷ - LýA

To¸n - HuyÒn

To¸n - NguyÖt

ThÓ - Nh­

To¸n - H»ngT

Tin - H¶o

NNg÷ - Thuû

Sinh - T©m S

NNg÷ - Hoa

Lý - B¶n

4

ThÓ - DuyÕn

NNg÷ - Thuû

To¸n - NguyÖt

§Þa - An§

V¨n - Hoa V

NNg÷ - Hoa

Lý - B¶n

Sö - Thanh

To¸n - HuyÒn

NNg÷ - LýA

5

Ho¸ - Tin

Tin - H¶o

Lý - B¶n

Lý - T©mL

NNg÷ - LýA

NNg÷ - Hoa

§Þa - N.Anh

V¨n - TuÊn

To¸n - HuyÒn

To¸n - H»ngT

4

1

CNghÖ - §øc

CNghÖ - Th¾ng

Sö - GiangS

Sinh - T©m S

§Þa - Quyªn§

ThÓ - DuyÕn

§Þa - N.Anh

§Þa - Huy

V¨n - P.Lan

V¨n - Hoa V

2

Lý - §øc

ThÓ - DuyÕn

Sinh - Hái

Tin - H¶o

NNg÷ - LýA

NNg÷ - Hoa

CNghÖ - Lý CN

Ho¸ - Nhµn

Lý - Th¾ng

§Þa - Quyªn§

3

V¨n - Hoa V

§Þa - An§

CNghÖ - Lý CN

Ho¸ - Nhµn

Sinh - T©m S

§Þa - N.Anh

GDCD - B×nh

NNg÷ - LýA

NNg÷ - Hoa

ThÓ - DuyÕn

4

V¨n - Hoa V

Ho¸ - Nhµn

ThÓ - DuyÕn

§Þa - An§

ThÓ - Nh­

V¨n - P.Lan

NNg÷ - Thuû

CNghÖ - Lý CN

§Þa - Quyªn§

NNg÷ - LýA

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

ThÓ - DuyÕn

To¸n - HuyÒn

V¨n - TuÊn

To¸n - NguyÖt

Lý - B¶n

Sö - GiangS

To¸n - Dòng T

Lý - H¶i

Sö - Thanh

V¨n - Hoa V

2

§Þa - ChiÕn§

To¸n - HuyÒn

Lý - B¶n

To¸n - NguyÖt

NNg÷ - LýA

NNg÷ - Hoa

To¸n - Dòng T

V¨n - TuÊn

ThÓ - DuyÕn

Ho¸ - Tin

3

To¸n - HuyÒn

NNg÷ - Thuû

§Þa - An§

Lý - T©mL

Sinh - T©m S

ThÓ - DuyÕn

Tin - H¶o

To¸n - H»ngT

Ho¸ - Tin

NNg÷ - LýA

4

To¸n - HuyÒn

ThÓ - DuyÕn

Sinh - Hái

V¨n - Hoa V

Ho¸ - Tin

To¸n - NguyÖt

NNg÷ - Thuû

To¸n - H»ngT

Sinh - T­êng

Tin - H¶o

5

Ho¸ - Tin

Sinh - T­êng

NNg÷ - Thuû

Sö - GiangS

To¸n - H»ngT

§Þa - N.Anh

V¨n - TuÊn

NNg÷ - LýA

NNg÷ - Hoa

Lý - B¶n

6

1

Lý - §øc

Lý - Th¾ng

NNg÷ - Thuû

Ho¸ - Nhµn

Sö - GiangS

To¸n - NguyÖt

V¨n - TuÊn

ThÓ - DuyÕn

Sinh - T­êng

§Þa - Quyªn§

2

Lý - §øc

Ho¸ - Nhµn

ThÓ - DuyÕn

NNg÷ - LýA

Ho¸ - Tin

To¸n - NguyÖt

NNg÷ - Thuû

Tin - H¶o

V¨n - P.Lan

GDCD - HuÕ

3

NNg÷ - LýA

GDCD - B×nh

Tin - H¶o

Lý - T©mL

To¸n - H»ngT

GDCD - HuÕ

ThÓ - DuyÕn

V¨n - TuÊn

V¨n - P.Lan

Sinh - T­êng

4

Sinh - V.Anh

Sinh - T­êng

GDCD - B×nh

To¸n - NguyÖt

To¸n - H»ngT

NNg÷ - Hoa

Ho¸ - Tin

V¨n - TuÊn

Lý - Th¾ng

V¨n - Hoa V

5

Tin - H¶o

V¨n - TuÊn

Ho¸ - Tin

GDCD - HuÕ

§Þa - Quyªn§

Lý - T©mL

Sinh - T­êng

To¸n - H»ngT

NNg÷ - Hoa

NNg÷ - LýA

7

1

Sö - Thanh

V¨n - TuÊn

To¸n - NguyÖt

Ho¸ - Nhµn

V¨n - Hoa V

Sinh - T©m S

ThÓ - DuyÕn

To¸n - H»ngT

To¸n - HuyÒn

Sö - GiangS

2

Ho¸ - Tin

V¨n - TuÊn

To¸n - NguyÖt

CNghÖ - T©mL

V¨n - Hoa V

Ho¸ - Nhµn

Sinh - T­êng

Sinh - T©m S

To¸n - HuyÒn

ThÓ - DuyÕn

3

To¸n - HuyÒn

Sö - Thanh

V¨n - TuÊn

Sinh - T©m S

Lý - B¶n

V¨n - P.Lan

To¸n - Dòng T

ThÓ - DuyÕn

GDCD - B×nh

Ho¸ - Tin

4

§Þa - ChiÕn§

Lý - Th¾ng

V¨n - TuÊn

To¸n - NguyÖt

ThÓ - Nh­

V¨n - P.Lan

Ho¸ - Tin

§Þa - Huy

NNg÷ - Hoa

To¸n - H»ngT

5

SHL - HuyÒn

SHL - Th¾ng

SHL - NguyÖt

SHL - T©mL

SHL - B¶n

SHL - T©m S

SHL - B×nh

SHL - Thanh

SHL - P.Lan

SHL - HuÕ

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tìm kiếm

Tìm kiếm

Tin mới nhất
Liên kết website